Trump Takes Action to Dismiss Georgia Election Case